نمایشگر یک مطلب

سمت سازمانی : کارشناس مشاوره دانشجویی

نام و نام خانوادگی: زکیه بیدکی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس – روانشناسی بالینی

شماره تماس مستقیم05832201217 :

شماره تماس داخلی  1217 :

فکس :-

پست الکترونیک :-

مکان اسقرار واحدمرکز مشاوره و بهداشت دانشجویی

شرح وظایف:

  1. پذیرش دانشجو و تشکیل پرونده اولیه شامل مشخصات کلی مراجع
  2. تنظیم وقت جلسات مشاوره
  3. پاسخگویی حضوری و تلفنی به کلیه مراجعین