مشاوران مرکز

اسامی مشاوران مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع تحصیلی

رشته تحصیلی

1

احمد حیدرنیا

دکتری

مشاوره

2

ملاحت امانی

دکتری

روانشناسی

3

حسن سلم آبادی

کارشناسی ارشد

معارف

4

عباس نسائیان

دکتری

روانشناسی

5

رقیه اسدی

دکتری

روانشناسی

6

جواد نیک سرشت

کارشناسی ارشد

روانشناسی بالینی

7

ذکیه بیدکی

کارشناسی ارشد

روانشناسی بالینی

8

ناصر واحدی

کارشناسی ارشد

مشاوره

9

معصومه مومنی­ پور

کارشناسی ارشد

مشاوره

10

علی افشین

کارشناسی ارشد

مشاوره

11

محسن آزمون

کارشناسی ارشد

مشاوره

12

امیر غلامی

کارشناسی ارشد

مشاوره

13

علی حمیدی

کارشناسی ارشد

روانشناسی

14

ریحانه نیلاب

کارشناسی ارشد

مشاوره

15

المیرا اعزازی

کارشناسی ارشد

مشاوره

16

ضحی بنائیان

کارشناسی ارشد

مشاوره

17

زهرا یزدان پناه

کارشناسی ارشد

علوم تربیتی

18

مهدی عطایی

کارشناسی ارشد

روانشناسی

19

محسن شاکری نسب

کارشناسی ارشد

مشاوره

20

زهرا ایزانلو

کارشناسی ارشد

روانشناسی

21

محمدصادق میر وحید

کارشناسی ارشد

مشاوره

22

زهرا ودادیان

دکتری

روانشناسی

23

زهرابهادری

کارشناسی ارشد

مشاوره

24

زهرا سلطانی

کارشناسی ارشد

روانشاسی

25

سعیده حسینی

کارشناسی ارشد

مشاوره

26

معصومه کریمی

کارشناسی ارشد

مشاوره

27

محمد بروتی

کارشناسی ارشد

مشاوره

28

یدالله پناهی

کارشناسی ارشد

مشاوره