اخبار و رویدادها

افتخار آفرینی مرکز مشاوره

پنجمین سال متوالیسه‌شنبه، ۲۷ اردی‌بهشت ۱۴۰۱

هفته سلامت گرامی باد

سلامت ما ،سلامت سیاره ماشنبه، ۱۷ اردی‌بهشت ۱۴۰۱

وبینار آموزشی "هشت گفت و گو برای تجربه عشق پایدار "

مدرس : دکتر عباس موزیرییک‌شنبه، ۴ اردی‌بهشت ۱۴۰۱

وبینار آموزشی " در زمان و بر زمان "

نقش چشم اندازهای زمانی بر رفتارهای اعتیادیسه‌شنبه، ۱۷ اسفند ۱۴۰۰

اطلاعیه ها

افتخار آفرینی مرکز مشاوره

پنجمین سال متوالیسه‌شنبه، ۲۷ اردی‌بهشت ۱۴۰۱

هفته سلامت گرامی باد

سلامت ما ،سلامت سیاره ماشنبه، ۱۷ اردی‌بهشت ۱۴۰۱

وبینار آموزشی "هشت گفت و گو برای تجربه عشق پایدار "

مدرس : دکتر عباس موزیرییک‌شنبه، ۴ اردی‌بهشت ۱۴۰۱

وبینار آموزشی " در زمان و بر زمان "

نقش چشم اندازهای زمانی بر رفتارهای اعتیادیسه‌شنبه، ۱۷ اسفند ۱۴۰۰