پرسنل مرکز مشاوره و بهداشت

تمامی داخلی ها با پیش شماره 0583220 از خارج از دانشگاه در دسترس قراردارند.

ردیف نام و نام خانوادگی سمت سازمانی شماره تماس عکس پرسنلی
1 دکتر ملاحت امانی رئیس مرکز مشاوره و بهداشت دانشجویی 1210
2 پروین نجف زاده کارشناس پرستاری 1211
3 ناصر واحدی کارشناس مددکاری اجتماعی 1215
4 احمد ایمانی کارشناس پذیرش 1217
5 نیلوفر ابراهیمی ثانی کارشناس کمیسیون موارد خاص 1211
6 مزگان بیدکی کارشناس مددکاری اجتماعی 1216