پرسنل مرکز مشاوره و بهداشت

تمامی داخلی ها با پیش شماره 0583220 از خارج از دانشگاه در دسترس قراردارند.

ردیف نام و نام خانوادگی سمت سازمانی شماره تماس عکس پرسنلی
1 دکتر عباس نسائیان سرپرست مرکز مشاوره و بهداشت دانشجویی 1210
2 فائزه الهی کارشناس آموزش و پژوهش 1214

 

 

 

3 پروین نجف زاده کارشناس پرستاری 1211
4 ناصر واحدی کارشناس مددکاری اجتماعی 1215
5 احمد ایمانی کارشناس پذیرش 1217
6 نیلوفر ابراهیمی ثانی کارشناس کمیسیون موارد خاص 1211
7 مزگان بیدکی کارشناس مددکاری اجتماعی 1216