احمد ایمانی

احمد ایمانی


 

سمت سازمانی : مسئول پذیرش

نام و نام خانوادگی:  احمد ایمانی

مدرک تحصیلی :

شماره تماس مستقیم۰۵۸۳۲۲۰۱۲۱7 :

شماره تماس داخلی ۱۲۱7:

فکس :-

پست الکترونیک  :

مکان اسقرار واحدمرکز مشاوره و بهداشت دانشجویی

    

1.نظارت دقیق بر حضور و غیاب مشاوران

2.ثبت دقیق  اطلاعات دانشجویان در دفتر پذیرش

3.برنامه ریزی جهت استقبال از دانشجویان نو ورود

4.تکثیر فرم و آزمون های روانشناختی مورد نیاز

5.ثبت روزانه اطلاعات پذیرش

6.نظارت ضمنی به کار مشاوران

7.تعیین وقت قبلی برای دانشجویان جهت دریافت خدمات مشاوره