احمد ایمانی

 

سمت سازمانی : مسئول پذیرش

نام و نام خانوادگی:  احمد ایمانی

مدرک تحصیلی :

شماره تماس مستقیم۰۵۸۳۲۲۰۱۲۱7 :

شماره تماس داخلی ۱۲۱7:

فکس :-

پست الکترونیک  :

مکان اسقرار واحدمرکز مشاوره و بهداشت دانشجویی

    
  1. نظارت دقیق بر حضور و غیاب مشاوران

  2. ثبت دقیق  اطلاعات دانشجویان در دفتر پذیرش

  3. برنامه ریزی جهت استقبال از دانشجویان نو ورود

  4. تکثیر فرم و آزمون های روانشناختی مورد نیاز

  5. ثبت روزانه اطلاعات پذیرش

  6. نظارت ضمنی به کار مشاوران

  7. تعیین وقت قبلی برای دانشجویان جهت دریافت خدمات مشاوره