بازدید از مرکز تحقیقات پلیس فتا-نیروی انتظامی خراسان شمالی

بازدید از مرکز تحقیقات پلیس فتا-نیروی انتظامی خراسان شمالی


در مورخه 18/02/98 واحد پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانشگاه به عنوان ناظر فرهنگی به همراه جمعی از دانشجویان رشته روانشناسی و برخی اعضای کانون پیشگیری از آسیب های اجتماعی از دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان خراسان شمالی بازدید نمودند. طی این بازید از موضوعات و اولویت های پژوهشی استان خراسان شمالی بحث شد. رئیس مرکز تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی خراسان شمالی فرمودند: خراسان شمالی به ویژه شهرستان های بجنورد و شیروان به لحاظ خشونت و درگیری جزء 5 استان اول کشور است و نسبت به سال 1390، 122 درصد رشد داشته است. در ادامه مبانی نظری این  آسیب اجتماعی تشریح شد. سپس از اداره مشاوره و مددکاری، پلیس فتا و از دبیرخانه فصلنامه علمی – پژوهش پیام اترک بازدید شد. اولویت های پژوهشی، نیازمندی های علمی و آکادمیک و امکانات و فرصت های علمی آنان برای دانشجویان تشریح گردید.