نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری جلسه دوم کارگاه" روان شناسی درآمد و کسب مهارت شغلی" توسط آقای علی حمیدی

برگزاری جلسه دوم کارگاه" روان شناسی درآمد و کسب مهارت شغلی" توسط آقای علی حمیدی


ارگاه "روان شناسی درآمد و کسب مهارت شغلی" در تاریخ 5 آذرماه روز چهارشنبه ساعت ۲۱ الی ۲۲:۳۰ با تدریس آقای علی حمیدی  با  شرکت  تعدادی از  دانشجویان دانشگاه بجنورد، به صورت مجازی برگزار گردید.