برگزاری کارگاههای آموزشی به مناسبت روز جهانی"ایدز"