برگزاری کارگاههای آموزشی به مناسبت روز جهانی"ایدز"

برگزاری کارگاههای آموزشی به مناسبت روز جهانی"ایدز"