برگزاری کارگاه آموزشی "فن بیان"

برگزاری کارگاه آموزشی "فن بیان"


 

مرکزمشاوره دانشگاه بجنورد با همکاری اعضای انجمن علمی گروه مشاوره روز سه شنبه مورخ 13/09/97 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی " مهارت های فن بیان" نمود. این کارگاه باحضور 62 نفر از دانشجویان در محل خانه فرهنگ دانشگاه به مدت 3ساعت برگزار گردید .