برگزاری کارگاه آموزشی " مصاحبه تشخیصی و دفترچه نویسی "

برگزاری کارگاه آموزشی " مصاحبه تشخیصی و دفترچه نویسی "


 

مرکزمشاوره دانشگاه بجنورد در جهت ارتقا و بازآموزی مشاوران مرکز روز پنجشنبه مورخ 15/09/97 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی" مصاحبه تشخیصی و دفترچه نویسی" نمود. این کارگاه باحضور 15 نفر از مشاوران در محل سالن جلسات دانشکده علوم انسانی به مدت 5ساعت برگزار گردید .