برگزاری کارگاه آموزشی"پیشگیری از اعتیاد"

برگزاری کارگاه آموزشی"پیشگیری از اعتیاد"


مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدراستان خراسان شمالی  اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی  "پیشگیری از اعتیاد"  ویژه کارکنان دانشگاه بجنورد نمود. این کارگاه با حضور 74 نفر از پرسنل و در دو تاریخ متوالی 16/10/97 و 18 /10 /97در محل خانه فرهنگ به مدت 8 ساعت برگزار گردید

مدرس کارگاه جناب آقای دکتر حسین احمد برآبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه به بیان تئوری انتخاب در پیشگیری از اعتیاد پرداختند که مورد استقبال کارکنان قرار گرفت.