برگزاری کارگاه "مطالعه موفق"

برگزاری کارگاه "مطالعه موفق"


مرکز مشاوره دانشگاه در راستای ارتقاء تحصیلی دانشجویان اقدام به برگزاری کارگاه مطالعه موفق در روز دوشنبه  مورخ 03/10/97  در محل دانشکده فنی و مهندسی 2 نمود.مدرس کارگاه سرکار خانم زهرا بهروز به بیان مهارت های مطالعه که به شرح ذیل عنوان شده است پرداختند.

*آفات مطالعه

*شرایط مطالعه

*نظام مطالعه برتر

 * تند خوانی

*نقش روابط در وضعیت تحصیلی

در پایان شیوه ی خلاصه نویسی شبکه ای در قالب مسابقه به دانشجویان آموزش داده شد.