برگزاری کارگاه پیشگیری از ایدز

برگزاری کارگاه پیشگیری از ایدز


/

در روز دوشنبه مورخ 10/9/ 98کارگاه آموزشی با موضوع ( پیشگیری ایدز )در محل اتاق سمینار دانشکده علوم انسانی دانشگاه بجنورد با حضور اعضای هیئت علمی دانشگاه برگزار گردید.هدف از این کارگاه آگاهی بخشی به اساتید و اعضای هیأت علمی در مورد بیماری ایدز،راههای انتقال، پیشگیری و انگ زدایی این بیماری بود تا در نهایت این آگاهی ها به جامع هدف (دانشجویان) منتقل گردد.مدرس کارگاه جناب آقای فاضلی رئیس گروه مبارزه با بیماری های واگیر دار از دانشگاه علوم پزشکی بجنورد بود.