برگزاری کارگاه کلیشه های جنسیتی

برگزاری کارگاه کلیشه های جنسیتی


/

در تاریخ 11/9/98 کانون همیاران سلامت روان و کانون پیشگیری از آسیب های اجتماعی اقدام به برگزاری کارگاه کلیشه های جنسیتی نمود که در قالب گفتگوی خودمانی با دانشجویان با حضور خانم دکتر مریم رحمانی عضو هیئت علمی دانشگاه بجنورد و  به همراه کارشناس پیشگیری از آسیب های اجتماعی مرکز مشاوره دانشگاه انجام گرفت. در این کارگاه درباره موضوعات زیر گفتگو و مباحصه انجام گرفت:

  • تعریف جنسیت، نقش جنسیتی و کلیشه های جنسیتی
  • معرفی چند نوع کلیشه جنسیتی آشکار و پنهان
  • اجرای تکنیک تداعی آزاد با دانشجویان داوطلب درباره کلیشه های جنسیتی نهفته
  • تشریح کامل پیامد های کلیشه های جنسیتی درونی شده
  • تعریف و معرفی ضد کلیشه ها و کلیشه های خیرخواهانه
  • سبب شناسی عوامل ایجاد کننده کلیشه های جنسیتی
  • ارائه راه حل پیرامون کمرنگ کردن برخی کلیشه های جنسیتی مخرب و محدود کننده و نظر خواهی از دانشجویان.

در تمامی بحث صورت گرفته به صورت مشارکتی با دانشجویان گفتگو صورت گرفت و با توضیحات خانم دکتر مریم رحمانی  دکتری جامعه شناسی دانشگاه بجنورد گفتگو ها غنی تر و مدیریت شد.