جلسه شورای سیاست گذاری سلامت

جلسه شورای سیاست گذاری سلامت


       

برگزاری جلسه شورای سیاست گذاری سلامت دانشگاه بجنورد

          مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد جلسه شورای سیاست گذاری سلامت دانشگاه را با حضور هیئت رئیسه محترم در تاریخ 26/12/97 برگزار نمود.

در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر محقر ضمن تقدیر از کارکنان مرکز مشاوره در خصوص  کسب عنوان مرکز مشاوره برتر کشوری برای دومین سال پیاپی، به لزوم توجه بیشتر به خدمات مرکز مشاوره و بهداشت تاکید نمودند و از هیئت رئیسه خواستار توجه بیشتر به نیاز های روانی و بهداشتی دانشجویان شدند.

در این جلسه کارشناسان مرکز مشاوره به ارائه گزارشی مختصر از فعالیت های خود در یک سال گذشته و ارائه برنامه های پیش رو حوزه خویش پرداختند و در انتهای جلسه مشکلات مرتبط با حیطه کاری خود را نیز بیان نمودند.