جلسه مشترک با معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه

جلسه مشترک با معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه


کارشناسان مرکز مشاوره و بهداشت دانشگاه طی  جلسه ای صمیمانه با جناب آقای دکتر قربانی معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه به بررسی مهمترین مسائل و دغدغه های پیش روی  دانشجویان پرداختند.

در این جلسه هریک از کارشناسان ضمن تشریح عملکرد خود در سال گذشته ، مشکلات و مسائل پیش رو حوزه خود را بیان نمودند.