جلسه هم اندیشی درباره طرح خدا قوت

جلسه هم اندیشی درباره طرح خدا قوت


هم اندیشی برای طرح "خداقوت"

در مورخه 09/10/1398 کانون همیاران سلامت روان و  پیشگیری از آسیب های اقدام به برگزاری جلسه چگونگی برگزاری طرح خداقوت کرد. هدف از برگزاری این کارگاه ایجاد انگیزه دربین دانشجویان برای مطالعه در زمان امتحانات بود.که  اهم موضوعات مطرح شده دراین جلسه موارد زیر بود:

  • شناخت و تعریف نیازهای دانشجویان در این دوره زمانی
  • تمرکز بر استرس ها و مشکلات این برهه از زمانی
  • پیشنهادات اعضا درباره چگونگی و اجرای برنامه ها
  • همفکری و هم اندیشی برای جمع بندی موارد گفته شده در جلسه

نتیجه جلسه براین اساس شد که پیام های حاوی مطالب انگیزشی به همراه خوراکی ها به دانشجویان اهدا شود، همچنین مقرر شد کارگاه هایی به منظور کاهش استرس و هدف گذاری دقیق تر تدارک دیده شود.