جلسه هم اندیشی و ارائه گزارش عملکرد مرکز مشاوره

جلسه هم اندیشی و ارائه گزارش عملکرد مرکز مشاوره


جلسه هم اندیشی و ارائه گزارش عملکرد مرکز مشاوره

جلسه هم اندیشی و ارائه گزارش عملکرد مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد در مورخه 98/11/14 با حضور رئیس دانشگاه جناب آقای دکتر محقر و جناب آقای آیتی سرپرست دبیر خانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر برگزار شد و در این جلسه جناب آقای دکتر نسایئان گزارشی از فعالیت های انجام شده در حوزه پیش گیری از اعتیاد و نشاط اجتماعی ارائه نمودند.