نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جواد نیک سرشت

جواد نیک سرشت


 

سمت سازمانی:  کارشناس مشاوره دانشجویی

نام و نام خانوادگی:  جواد نیک سرشت

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس – روانشناسی بالینی

شماره تماس مستقیم: ۳۲۲۰۱۲۱۴

شماره تماس داخلی: ۱۲۱۴

فکس :-

پست الکترونیک  :

مکان اسقرار واحدمرکز مشاوره و بهداشت دانشجویی

شرح وظایف:

  1. انجام طرح پایش سلامت روان و جسم دانشچویان جدیدالورود

الف) ثبت پرسشنامه

ب) تفسیر پرسشنامه

ج) دعوت از دانشجویان جهت پیگیری

  1. انجام طرح ارتقاء تحصیلی دانشجویان

الف) بررسی پرونده تحصیلی دانشجویان دارای افت تحصیلی

ب) دعوت از دانشجویان

ج) اجرای پرسشنامه­های مربوطه

د) انجام مصاحبه تشخیصی و ارجاع به روانشناس، مشاور و مددکار

ذ) نظارت بر جلسات مشاوره ایشان

ر) برگزاری جلسات گروه درمانی

ز) ارتباط با مدیر گروه­های دانشگاه در خصوص بررسی وضعیت دانشجویان

  1. بررسی درخواست­های دانشجویان در سیستم گلستان
  2. بررسی پرونده­های شورای بررسی موارد خاص داخلی و استانی

الف) بررسی درخواست­های انتقالی یا میهمان

ب) بررسی درخواست­های مرخصی تحصیلی

ج) سایر درخواست­ها

  1. بررسی پرونده­های شورای آموزشی

الف) حذف درس

ب) حذف ترم

ج) سایر درخواست­ها

  1. سایر فعالیت­ها

           الف) نماینده دانشگاه در ستاد ساماندهی امور جوانان

           ب) کارپرداز مرکز مشاوره