دهمین جلسه کارگاه "جهیزیه روانی"

دهمین جلسه کارگاه "جهیزیه روانی"


دهمین جلسه کارگاه "جهیزیه روانی"به عنوان جلسه اختتامیه روز دوشنبه مورخ 12/03/98 در دانشگاه بجنورد برگزار گردید.

در ابتدا ضمن تشکر از حضور مداوم دانشجویان در کارگاه کل مطالب ارائه شده مرور گردید و مناظره با عنوان اینکه " عشق یکسویه به طرف مقابل ابراز شود یا نه" به به بحث گذاشته شد.

علت عدم بیان عشق یکسویه:

 • ترس از برملا شدن ماجرای عشق بین سایر افراد
 • ترس از قضاوت شدن
 • ترس از "نه" شنیدن

دلایل بیان عشق یکطرفه:

 • تکلیفمان در ماجرای عشق مشخص می شود.
 • چشم انتظاری تمام می شود.

مضرات بیان نکردن عشق:

 • انتظار همیشگی
 • از بین بردن موقعیت های خوب دیگر
 • فوران عشق در زندگی اینده و با کس دیگر
 • زنده به گور شدن عشق   
 •  
 • در پایان نیز در مورد ضرورت برگزاری کارگاههای اموزش مهارتهای پیش از ازدواج از شرکت کنندگاه نظر سنجی شد و همچنین برداشت خود از از ده جلسه شرکت در کارگاه را بیان نمودند.