دومین جلسه کارگاه "آموزش مهارتهای پیش از ازدواج"- دانشگاه دارالفنون

دومین جلسه کارگاه "آموزش مهارتهای پیش از ازدواج"- دانشگاه دارالفنون


مرکز مشاوره  دانشگاه بجنورد دومین کارگاه آموزش "مهارتهای پیش از ازدواج" را در دانشگاه فنی و حرفه ای پسرانه بجنورد برگزار نمود. دراین کارگاه که روز دوشنبه مورخ 23/02/98 توسط  دکتر سعید محمد نیا ارائه گردید حول مسایل و موضوعات زیر بحث و تبادل نظر گردید:

در ابتدا خلاصه مطالب ارائه شده در جلسه قبل یاد آوری شد سپس به بیان نکات زیر پرداختند:

بیان باورهای اشتباه القاء شده در مورد زنان و مردان در کتاب ها و داستان ها، تلویزیون و رسانه...

زنها :

 

·دنبال ارتباط هستند بنا براین هیجان غم دارند.

· زنان زیبا خوب هستند و رویایشان ازدواج با مردان ثروتند است(در داستان های کودکانه).

  • زنان پاسخ دهنده روابط هستند و اگر متعهد نباشند فاجعه است.
  • به احساسات دیگران اهمیت می دهند.
  • خواهان تماس جسمی بیشتر هستند.

 

مردها:

 

  • دنبال قدرت و استقلال هستند و به همین دلیل هیجان خشم دارند.
  • زنان زیبا و ضعیف را نجات میدهند، عاشق زنان زیبا، مطیع و ساده لوح هستند.
  • دررابطه جنسی استاندارد دوگانه دارند، می توانند تعهد نداشته باشند و این نشانه برتری آنها است.
  • در ارتباطات کمتر موافق دیگرانند.
  • هدف برتری در بحث ها دارند، قضاوت و توهین می کنند.

در ادامه نیز همه موارد بیان شده به نظر سنجی و بیان نظر گذاشته شد.