دومین جلسه کارگاه آموزش های لازم برای ازدواج موفق

دومین جلسه کارگاه آموزش های لازم برای ازدواج موفق


 

دومین جلسه از سلسسله کارگاه های ای آموزش های لازم برای ازدواج موفق توسط آقای دکتر حسین احمد برآبادی در مورخه 20/7/98 در محل سالن فرهنگی دانشگاه بجنورد برگزار گردید؛  در این جلسه آقای دکتر برآبادی هزینه های تشکیل خانواده، اهمیت آموزش های پیش از ازدواج، اهداف و ارزش های ازدواج صحبت کردند. سپس با تقسیم اعضای شرکت کننده به گروه های کوچک از آنها خواستار شدند تا عقاید و ارزش های خود را پیرامون ازدواج بررسی کنند و سپس به اشتراک بگذارند.در ادامه جلسه آقای دکتر برآبادی راهبرد هایی را جهت رسیدن به این ارزش ها پیشنهاد دادند و عمل کردن براساس ارزش ها را مورد تاکید قرار دادند.