نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سیما افتخاری

سمت سازمانی:  کارشناس آموزش و پژوهش

نام و نام خانوادگی:  سیما افتخاری

مدرک تحصیلیلیسانس_مشاوره و راهنمایی:

شماره تماس مستقیم: ۳۲۲۰۱۲۱6

شماره تماس داخلی: ۱۲۱6

فکس :-

پست الکترونیک  :

مکان اسقرار واحدمرکز مشاوره و بهداشت دانشجویی

 

شرح وظایف: 

-نیازسنجی و برنامه ریزی برای برگزاری کارگاه های آموزشی

-مدیریت کانون های زیر نظر مرکز مشاوره و هماهنگی با کارشناسان آن حوزه

-تکمیل و راه اندازی سایت مرکز مشاوره

-برگزاری کارگاه ها و همایش های مرتبط با طرح های ابلاغی از سمت دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم