طرح هفتگی جمع آوری فیلترهای سیگار

طرح هفتگی جمع آوری فیلترهای سیگار


/

در مورخه 18/8/98 واحد پیشگیری از آسیب های اجتماعی در جهت آگاه سازی و حساس سازی دانشجویان از شیوع و پیامد های مصرف سیگار با جمعی از اعضای فعال کانون دانشجویی پیشگیری از آسیب های اجتماعی و کانون همیاران بهداشت به اجرای دومین فعالیت طرح هفتگی پردیس زیبا پرداخت؛ طی این برنامه هیئت یاد شده در محل دانشکده فنی 1 و فنی 2 گرد هم آمدند، و با دعوت از دانشجویان علاقه مند به جمع آوری فیلترهای سیگار دانشگاه پرداختند . همچنین به اعضا یادآوری شد که این برنامه در یکشنبه های هر هفته از ساعت 9:30 تا 10 جاری است.