لینک ضبط شده وبینار های آموزشی آذر ماه مرکز مشاوره و بهداشت

لینک ضبط شده وبینار های آموزشی آذر ماه مرکز مشاوره و بهداشت


 

لینک کارگاه های اذر ماه

سلسله جلسات امادگی برای ازدواج

مدرس آقای دکتر موزیری

جلسه 1

https://meeting.ub.ac.ir/p047zud5txad/

جلسه 2

https://meeting.ub.ac.ir/prks5sfla439/

جلسه 3

https://meeting.ub.ac.ir/pilxclt5laxc/

جلسه 4

https://meeting.ub.ac.ir/pe1a996iuvoi/

 

کارگاه مبارزه با خشونت علیه زنان

مدرس آقای عطایی

جلسه 1

https://meeting.ub.ac.ir/pgcr9b35ivtb/

جلسه 2

https://meeting.ub.ac.ir/p65lr0mf9r8z/

 

بیش فعالی پنهان در دانشجویان

مدرس آقای دکتر درودی

جلسه 1

https://meeting.ub.ac.ir/pg6t4ubcy11n/

 

باید ها و نباید ها در ارتباط با افراد دارای معلولیت

مدرس آقای دکتر خاکباز

جلسه 1

https://meeting.ub.ac.ir/pbafzxyyephb/

 

ایدز و خود مراقبتی

مدرس آقای آزمون

جلسه اول

https://meeting.ub.ac.ir/pxb070f2e87v/

 

 

پیشگیری از اعتیاد

مدرس آقای نیکزاد

جلسه 1

https://meeting.ub.ac.ir/pjmv7fkr16mi/

جلسه 2

https://meeting.ub.ac.ir/pp98b6mkgbpd/

 

پیامد های روانشناختی کرونا

مدرس خانم دکتر امانی

جلسه 1

https://meeting.ub.ac.ir/p6p002gl0uad/