نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ناصر واحدی

ناصر واحدی


سمت سازمانی:  کارشناس مددکاری اجتماعی

نام و نام خانوادگی : ناصر واحدی

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس – مشاوره توانبخشی

شماره تماس مستقیم   05832201215 :

شماره تماس داخلی 1215:

فکس :-

پست الکترونیک: n.vahedi2017@gmail.com

مکان اسقرار واحدمرکز مشاوره و بهداشت دانشجویی

شرح وظایف:

  1. تشکیل پرونده مددکاری برای مراجعین معرفی شده
  2. پیگیری وضعیت اجتماعی- اقتصادی و خانوادگی مراجعین معرفی شده
  3. تماس با خانواده مراجع، اساتید و بویژه استاد راهنما، مسئولین دانشگاه
  4. بررسی و شناخت عوامل محیطی موثر در مشکل و در صورت نیاز بازدید از مراکز مذکور
  5. ارتباط مستمر و مداوم با مشاور، روانشناس و روانپزشک مرکز و ارئه نتایج اقدامات صورت گرفته به آنها جهت تصمیم گیری گروهی
  6. انجام خدمات اجتماعی و مددکاری برای مددجویان
  7. پیگیری مشکل مراجع تا حصول به نتیجه نهایی و درج آن در پرونده
  8. شناسایی منابع حمایتی داخل و خارج دانشگاهی و استفاده از آن جهت کمک به دانشجویان نیازمند
  9. شرکت در جلسات هماهنگی مرکز

 و بستری کردن دانشجویان مبتلا به اختلالات شدید روانی در بیمارستان ها با نظر روان پزشک و روانشناس بالینی مرکز