نشست خوابگاهی

نشست خوابگاهی


پرسنل مرکز مشاوره دانشگاه به همراه جمعی از اساتید و مشاوران با حضور در سراهای دانشجویی عفاف 1 و 2 ،  فرشتگان و 16 آذر در جریان مسائل و مشکلات دانشجویان ساکن در این سراها قرار گرفتند.

در این نشست صمیمی که در چند نوبت  متوالی انجام شد،  ضمن بررسی مشکلات دانشجویان و ایجاد رابطه صمیمی بین اساتید و دانشجویان، به معرفی مرکز مشاوره و خدمات آن و سوق دادن دانشجو جهت استفاده از این خدمات پرداخته شد.