نشست صمیمانه جناب آقای حمیدی

نشست صمیمانه جناب آقای حمیدی


برگزاری نشست صمیمانه با موضوع« باید ها و نباید های ازدواج»

 مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد دورهمی صمیمانه ای با تعدادی از دانشجویان خوابگاه دانشگاه کوثر در تاریخ دوشنبه 98/1/26ساعت 20 الی 22 برگزار نمود.

در این جلسه جناب آقای حمیدی ابتدا پیرامون مسائل مربوط به ازدواج صحبت نموده و نظر شرکت کنندگان را نسبت به ازدواج عاشقانه و ازدواج منطقی جویا شدند.

در ادامه هریک از افراد به بیان نظرات خود درباره ازدواج و عشق پرداختند و تجربیات مثبت و منفی خود را نسبت به سبک های ازدواج بیان نمودند.