نهمین جلسه کارگاه"جهیزیه روانی"

نهمین جلسه کارگاه"جهیزیه روانی"


نهمین جلسه کارگاه "جهیزیه روانی" روز چهارشنبه 08/03/98 در محل دانشگاه بجنورد برگزار گردید.

در ابتدای جلسه مطالب جلسات قبل مرور شد. سپس به بیان مفاهیمی چون"عشق"، " علائم شناختی"وعلائم فیزیولوژیک فرد عاشق پرداختند.

علائم شناختی چون:

  • تمرکز محبت بر یک نفر
  • ایده آل سازی فرد مقابل
  • میل به مالکیت جنسی
  • احساس مسئولیت
  • تغییر اولویت روزانه و عادات و ارزشها
  • تجربه اوج

همچنین به بیان انواع عشق پرداختند که:

  • عشق کامل: ترکتبی از تعهد و اشتیاق و صمیمیت است.
  • عشق رفاقتی ترکیبی از صمیمیت و تعهد است
  • عشق آرمانی ترکیبی از صمیمیت و اشتیاق است. این نوع معروف به "عشق دانشجویی" است که در آن تعهدی وجود ندارد

در پایان نیز در گروهها به بیان تجربیات عشق و بیان نوع آنها پرداخته شد.