نیلوفر ابراهیمی ثانی

نیلوفر ابراهیمی ثانی


 

سمت سازمانی : کارشناس کمیسیون موارد خاص

نام و نام خانوادگی:  نیلوفر ابراهیمی ثانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

شماره تماس مستقیم۰۵۸۳۲۲۰۱۲۱1 :

شماره تماس داخلی ۱۲۱1:

فکس :-

پست الکترونیک  :

مکان اسقرار واحد : مرکز مشاوره و بهداشت دانشجویی