هشتمین جلسه کارگاه آموزشی " جهیزیه روانی"

هشتمین جلسه کارگاه آموزشی " جهیزیه روانی"


هشتمین جلسه کارگاه آموزشی" جهیزیه روانی" روز چهارشنبه مورخ 98/03/01 در دانشگاه بجنورد برگزار گردید.

در این کارگاه ابتدا مطالب هفته های گذشته مرور شد و سپس در قالب فعالیت گروهی به بیان ویژگیهای فردی پدر و مادر شرکت کننده ها پرداخته شد.

به اعتقاد مدرس ویژگیهای رفتاری و شخصیتی افراد از پدر و مادر به ارث گرفته می شود.