هفتمین جلسه کارگاه آموزشی"جهیزیه روانی"

هفتمین جلسه کارگاه آموزشی"جهیزیه روانی"


روز دوشنبه مورخ 98/02/30 جلسه هفتم کارگاه "جهیزیه روانی" در دانشگاه بجنورد برگزار گردید. در ابتدا مباحث جلسه قبل مرور شد سپس خواستگاری نمادین با موضوع روابط صمیمانه بین اعضا خانواده و سایر مصادیق صمیمیت برگزار گردید.

در ادامه نیز مفاهیم : کودک درون ، مرد درون ، زن درون، زنانگی بالغ و زنانگی زخمی، مردانگی بالغ و مردانگی نابالغ به صورت تئوری تعریف و ویژگیهای هر کدام بیان شد؛ همچنین از حضار خواسته شد این مفاهیم را در دورن خود جستجو و به بحث بگذارند.