وبینار آموزشی " در زمان و بر زمان "

وبینار آموزشی " در زمان و بر زمان "


وبینار آموزشی" در زمان و بر زمان " نقش چشم انداز های زمانی در رفتار های اعتیادی  به صورت آنلاین و در سه جلسه در روزهای 9 ، 12 و ۱7 اسفند ماه ۱۴۰۰ توسط آقای دکتردررودی برگزار خواهد شد.

لینک ضبط شده جلسه اول :

لینک ضبط شده جلسه دوم :

لینک ضبط شده جلسه سوم :