نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پرسنل مرکز مشاوره

تمامی داخلی ها با پیش شماره 0583220 از خارج از دانشگاه در دسترس قراردارند.

ردیف نام و نام خانوادگی سمت سازمانی شماره تماس عکس پرسنلی
1 دکتر عباس نسائیان سرپرست مرکز مشاوره و بهداشت دانشجویی 1210
2 رسول رحمانی فر کارشناس آسیب های اجتماعی 1214
3 پروین نجف زاده کارشناس پرستاری 1211
4 ناصر واحدی کارشناس مددکاری اجتماعی 1215
5 سیما افتخاری کارشناس آموزش و پژوهش 1214
6 احمد ایمانی کارشناس پذیرش 1217
7 نیلوفر ابراهیمی ثانی کارشناس کمیسیون موارد خاص 1211
8 مزگان بیدکی کارشناس مددکاری اجتماعی 1216