پنجمین جلسه کارگاه "جهیزیه روانی"

پنجمین جلسه کارگاه "جهیزیه روانی"


جلسه پنجم کارگاه " جهیزیه روانی" روزدوشنبه مورخ 02/23/ 98 در محل دانشکده فنی و مهندسی 1دانشگاه بجنورد  برگزار گردید. در ابتدا مباحث جلسات قبل مرور گردید. مفاهیمی چون خطای هاله ای-  مقایسه ازدواج و فرایند دریافت گواهی نامه رانندگی- تشریح مفهوم جهیزیه روانی...

در ادامه نیزبه بیان انواع سبک های دلبستگی پرداختند بدین صورت که ابتدا انواع سبک ها معرفی و تشریح شد و در ادامه از حضار خواسته شد با توجه به آموزه ای کلاس انواع سبک های دلبستگی خود را شناسایی و تحلیل نمایند و همچنین بیان نمایند که منشاء ایجاد این نوع از دلبستگی در وجودشان از کی و به چه دلیل است.

انواع سبک های دلبستگی:

  • اضطرابی:

در این نوع دلبستگی فرد احساسات خود را سرکوب می کند و فقط به فکر برآورده کردن نیاز عاطفی طرف مقابل خود است، به دنبال تایید گرفتن از دیگران است، مدام طرف مقابل را در رابطه تهدید می کند.

  • اجتنابی:

فرد اذعان دارد خودش خوب است این دیگرانند که در روابط بد هستند،این افراد دریچه احساسشان را بسته اند چون ترس عدم تایید شدن از طرف مقابل را دارند،دیر وارد رابطه های دوستی می شوند. از کسی که امنیت دریافت کرده از همان فرد هم طرد شده است.عزت نفس پایین دارد.

  • ایمن:

این افراد بدبین نیستند،واقع بین هستند،هم خود و هم دیگران را دوست دارند، از ظاهر شدن در جمع هراس ندارند.

  • سازماندهی نشده:

فرد مجموعه ای از صفات یاد شده را دارد، در خانواده هایی که یک طرف از اعضا این ویژگی را دارد مدام چالش و بحث وجود دارد

مسئله بعدی مورد بحث، نتیجه گیری از تعریف مفاهیم بود:

  • هر میزان دیدمان نسبت به خودمان کمتر شود اضطراب شخصیتی کم می شود
  • هرقدر خود شناسی کم باشد اجتناب در فرد بیشتر است.
  • نوع دلبستگی در دوران کودکی اثر مستقیم بر نوع روابط در دوران بزرگسالی دارد.
  •