چهارمین جلسه کارگاه ازدواج موفق توسط آقای دکتر برآبادی

چهارمین جلسه کارگاه ازدواج موفق توسط آقای دکتر برآبادی


 

چهارمین جلسه از سلسله کارگاه های آموزش های لازم برای  ازدواج  موفق  توسط  دکتر برآبادی درمورخه  29/7/98 در محل دانشکده فنی مهندسی 2 دانشگاه بجنورد برگزار گردید. سپس اعضای شرکت کننده در این کارگاه را به گروه هایی تقسیم نمودند.پس از آن  آقای دکتر با دانشجویان در مورد اینکه دوست دارند همسر آینده شان چه خصوصیات اخلاقی داشته باشند بحث و گفت وگو کردند.