کارشناس مددکاری اجتماعی

کارشناس مددکاری اجتماعی


 

 

 

 

سمت سازمانی:  کارشناس مددکاری اجتماعی

نام و نام خانوادگی: راحله رنجبر

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس – روانشناسی تربیتی   

شماره تماس مستقیم   ۰۵۸۳۲۲۰۱۲۱۵ :

شماره تماس داخلی ۱۲۱۵:

مکان اسقرار واحد : مرکز مشاوره و بهداشت دانشجویی

 

 

 

 

 

شرح وظایف:

  1. تشکیل پرونده مددکاری برای مراجعین معرفی شده
  2. پیگیری وضعیت اجتماعی- اقتصادی و خانوادگی مراجعین معرفی شده
  3. تماس با خانواده مراجع، اساتید و بویژه استاد راهنما، مسئولین دانشگاه
  4. بررسی و شناخت عوامل محیطی موثر در مشکل و در صورت نیاز بازدید از مراکز مذکور
  5. ارتباط مستمر و مداوم با مشاور، روانشناس و روانپزشک مرکز و ارئه نتایج اقدامات صورت گرفته به آنها جهت تصمیم گیری گروهی
  6. انجام خدمات اجتماعی و مددکاری برای مددجویان
  7. پیگیری مشکل مراجع تا حصول به نتیجه نهایی و درج آن در پرونده
  8. شناسایی منابع حمایتی داخل و خارج دانشگاهی و استفاده از آن جهت کمک به دانشجویان نیازمند
  9. شرکت در جلسات هماهنگی مرکز

 و بستری کردن دانشجویان مبتلا به اختلالات شدید روانی در بیمارستان ها با نظر روان پزشک و روانشناس بالینی مرکز