کارگاه آموزشی «دانستنی های پیش از ازدواج 2»

کارگاه آموزشی «دانستنی های پیش از ازدواج 2»


برگزاری کارگاه آموزشی «دانستنی های پیش از ازدواج 2»

مرکز مشاوره و بهداشت دانشگاه بجنورد کارگاه آموزشی «دانستنی های پیش از ازدواج 2 »را در دانشگاه پیام نور برگزار نمود.

در این کارگاه جناب آقای عطایی پیرو صحبت های جلسه قبل به بیان باور های نادرست درباره ازدواج پرداختند و به صورت مجزا هریک از آن ها را بررسی نمودند.

ایشان عنوان کردند که ما نمیتوانیم یکدیگر را به طور کامل تغییر دهیم ولی می توانیم در طول دوره آشنایی بیان کنیم که خواستار چه چیزهایی در طی زندگی هستیم تا فرد مقابل هم بداند که خواسته های طرف مقابل او چیست.برای بیان انتقاد ها بهتر است که از تکنیک مثبت منفی مثبت یا همان تکنیک معروف ساندویچ استفاده نمود یعنی که ابتدا به یک ویژگی مثبت فرد تاکید نموده و بعد از آن ویژگی منفی فرد را بیان نماییم و در انتها دوباره نکته ای مثبت را بیان نماییم تا بتوانیم در عین حفظ رابطه صمیمانه نظرات خود را عنوان کنیم.

در انتهای کارگاه بیان نمودند که اساس ازدواج عشق نیست زیرا عشق یک حالت هیجانی است و حالت های هیجانی بسیار زودگذر هسستند و نمی توانند مبنای خوبی برای تشکیل یک زندگی پایدار باشند . برای انتخاب همسر باید به مساله همسان گزینی و همتا گزینی نیز دقت نمود تا دو نفر مکمل رفتار یکدیگر در زندگی باشند.