کارگاه آموزشی «معیار های ازدواج »

کارگاه آموزشی «معیار های ازدواج »


برگزاری کارگاه آموزشی «شناخت معیار های ازدواج»

مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد کارگاه آموزشی  «شناخت معیار های ازدواج »را در تاریخ یکشنبه 15/2/98 در محل دانشکده کشاورزی شیروان برگزار نمود.

در این کارگاه جناب آقای عطایی به معرفی مهارت های پیش از ازدواج ،معیار های انتخاب همسر و مهارت های خودآگاهی پرداختند.

ایشان به بررسی معیار های ازدواج درست از نظر اسلام و از نظر روانشناسی و مقایسه این دو در کنار یکدیگر پرداختند.

ایشان معیار های ازدواج درست را از نظر اسلام همتایی و همانندی، خوشرفتاری و سلامت جسمی و روانی  عنوان کردند و در ادامه بیان نمودند که از نظر علم روانشناسی نیز معیار های اصلی ازدواج باید تناسب و تفاهم  ازلحاظ خانوادگی و فردی ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی  باشد وبر لزوم آگاهی و رضایت خانواده ها  درفرایند ازدواج تاکید نمودند.

در انتهای کارگاه عوامل آسیب زای زندگی زوجین را مطرح نمودند و به پرسش و پاسخ پیرامون این مطلب پرداختند.