کارگاه آموزشی "بتا"

کارگاه آموزشی "بتا"


مرکز مشاوره دانشگاه روز چهارشنبه مورخ 98/01/28 اقدام به برگزاری اولین جلسه توجیهی اعضا کانون همیاران سلامت روان نمود.

در این کارگاه که با عنوان " بتا"( بپرس، ترغیب کن، ارجاع  بده) ارائه شد مبانی اصلی مهارت آموزی جهت شناسایی افراد در معرض خطر خودکشی آموزش داده شد. رسالت اصلی این کانون شناسایی افراد مستعد خود کشی و یا افکار خودکشی و ارجاع آنها به مرکز مشاوره دانشگاه و یامراکز درمانی مرتبط می باشد. این کارگاه در جلسات بعد و با تدریس دکتر برآبادی ادامه خواهد داشت.