کارگاه آموزشی خودآگاهی

کارگاه آموزشی خودآگاهی


«برگزاری کارگاه آموزشی خودآگاهی»

   مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد با همکاری انجمن علمی روانشناسی و مشاوره دانشگاه کارگاه آموزشی خودمراقبتی را در تاریخ دوشنبه 06/12/97 در دانشکده فنی 1 برگزار نمود.

در این کارگاه سرکار خانم زهرا بهروز به معرفی راه کارهایی درباره افزایش اعتماد به نفس پرداختند و خودآگاهی را مهم ترین عامل پیشرفت در زندگی عنوان نمودند.