کارگاه آموزشی "خود آگاهی و عشق"

کارگاه آموزشی "خود آگاهی و عشق"


کارگاه آموزشی "خود آگاهی و عشق" با تدریس سرکارخانم دکتر اسدی گندمانی در تاریخ 97/12/19  با حضور 45 نفر از دانشجویان برگزار گردید. در کارگاه در مورد موارد زیر بحث و گفتگو شد. این کارگاه در جلسات بعدی نیز ارائه خواهد شد.

* اهمیت خود آگاهی

* انواع خود(فیزیکی - واقعی - آرمانی - اجتماعی)

* تعریف عشق  

* معیارهای انتخاب همسر از دیدگاه دانشجو