کارگاه آموزشی قربانی های ناتوانی های هیجانی

کارگاه آموزشی قربانی های ناتوانی های هیجانی


در مورخه 20/9/1398 کانون پیشگیری از آسیب های اجتماعی و کانون همیاران سلامت روان اقدام به برگزاری کارگاه قربانی های ناتوانی های هیجانی با تدریس آقای محسن آزمون نمود. هدف از برگزاری این کارگاه پیشگیری از فوران ناگهانی خشم و تنظیم هیجانات بود که بدین منظور در این کارگاه از موضوعات زیر بحث شد و دانشجویان در این باره آموزش دیدند:

Ø      شناخت هیجانات و معرفی انواع هیجانات با مشارکت اعضاء .

Ø      تمرکز بر موضوع خشم و نحوه ابراز صحیح آن

Ø      ارتباط عدم ابراز صحیح هیجانات و نحوه ارتباط آن با افسردگی و اعتیاد.

Ø      آموزش مدیریت هیجانات با تمرکز بر رویکرد شناختی-رفتاری.

در پایان با در اختیار گذاشتن فرم های ارزیابی برای دانشجویان،  از آنها خواسته شد تا مدرس مربوطه را به لحاظ علمیو نحوه ارتباط گیری و فن سخنوری ارزیابی نمایند.