کارگاه "بحران خودکشی و عوامل آن"

کارگاه "بحران خودکشی و عوامل آن"


مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد مورخ 11/12/97 اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی  "بحران خودکشی و عوامل آن"  نمود. در این کارگاه در مورد موارد زیر بحث و تبادل نظر شد:

* عوامل خودکشی

* نشانه های افسردگی

* باورهای غلط در رابطه با ابراز خودکشی

* سرنخ ها و علائم خودکشی

* چگونگی رفتار با فرد مستعد خودکشی