کارگاه "خودمراقبتی روانی"

کارگاه "خودمراقبتی روانی"


کارگاه "خود مراقبتی روانی" در تاریخ18/12/97  در محل دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه با تدریس دکتر سعید محمد نیا  به مدت 100 دقیقه با حضور 30 تن از دانشجویان برگزار گردید. موارد بحث  شده ضمن کارگاه:

  • تفاوت اعتماد بنفس و حرمت نفس
  • تفاوت اطمینان و اعتماد
  • تعریف امنیت و آرامش و واقع بینی
  • ریشه های اعتماد بنفس 
  •  تعریف پشتکار