کارگاه مسیر ازدواج دکتر حیدرنیا

کارگاه مسیر ازدواج دکتر حیدرنیا


برگزاری کارگاه آموزشی «مسیر ازدواج»

مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد کارگاه آموزشی« مسیر ازدواج» را در تاریخ چهارشنبه 98/1/28 در دانشگاه آزاد واحد بجنورد برگزار نمود.

در این کارگاه جناب آقای دکتر حیدر نیا در ابتدا مراحل تجرد را بیان نمودند و تفاوت های هر یک از مراحل با یکدیگر را عنوان کردند.

در ادامه بیان کردند که ازدواج مهم ترین مساله ای است که هر فرد در مسیر زندگی با آن روب رو می شود و لذا مانند هر فرایند و مساله دیگری نیاز به آموزش های اصولی دارد. جناب آقای دکتر حیدر نیا در ادامه تاکید کردند که افراد در مرحله آشنایی باید توجه داشته باشند که به جای انتقال هیجانات به انتقال اطلاعات بپردازند و یکی از مهم ترین مسائلی که باید به آن توجه داشته باشند این است که خانواده های هر دو طرف در جریان رابطه ی بین دو نفر باشند.