گزارش کارگاه آموزشی شکستِ شکست های تحصیلی از صفر تا صد

گزارش کارگاه آموزشی شکستِ شکست های تحصیلی از صفر تا صد


گزارش کارگاه آموزشیشکستِ شکست های تحصیلی از صفر تا صد

کارگاه فوق از طرف مرکز مشاوره دانشگاه بجنورد در تاریخ 17/9/97 در خانه فرهنگ دانشگاه و با حضور 48 نفر از دانشجویان برگزار شد. خلاصه ای از مطالب ارائه شده به شرح ذیل عنوان می گردد.

  • تفاوت شکست تحصیلی و احساس شکست تحصیلی
  • شروط موفقیت تحصیلی که بیش از62 درصد ازموفقیت تحصیلی را تضمین می­کند

طبق آمارو تحقیقات انجام شده اکثر دانشجویان ضریب هوشی بین 102 تا 107 دارند و عامل هوش نمی تواند موفقیت شکست تحصیلی را تعیین کند.

  • برای فرار از وسواس تحصیلی بهتر است که:
  1. فراشناخت را فعال کنیم و بتوانیم بر روی موضوع مطالعه یا کلاس درس تمرکز داشته باشیم

2 – بر پیام های منفی که از طرف دوستان یا اساتید در رابطه با رشته تحصیلی عنوان می­شود، غلبه کرد.