اخبار و رویدادها

افتخار آفرینی مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه بجنورد

مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه بجنورد برای پنج سال متوالی حائز رتبه برتر کشوری گردیده استسه‌شنبه، ۱۴ شهریور ۱۴۰۲

کسب عنوان «کارشناس منتخب کشوری» توسط کارشناس مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه بجنورد

دومین دوره آموزشی سبک زندگی اسلامی ویژه کارشناسان مراکز مشاوره و سبک زندگی همزمان با اولین دوره آموزشی کارشناسان مراکز بهداشت و درمان دانشگاه‌های کشور...چهارشنبه، ۴ مرداد ۱۴۰۲

هفته سلامت گرامی باد

سلامت برای همه با پزشکی خانواده ، اردیبهشت 1402شنبه، ۹ اردی‌بهشت ۱۴۰۲

مسابقه ایده های برتر برای مسائل خوابگاه

هفته خوابگاه ها گرامی باد، اردیبهشت 1402شنبه، ۹ اردی‌بهشت ۱۴۰۲

اطلاعیه ها

افتخار آفرینی مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه بجنورد

مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه بجنورد برای پنج سال متوالی حائز رتبه برتر کشوری گردیده استسه‌شنبه، ۱۴ شهریور ۱۴۰۲

کسب عنوان «کارشناس منتخب کشوری» توسط کارشناس مرکز مشاوره و سبک زندگی دانشگاه بجنورد

دومین دوره آموزشی سبک زندگی اسلامی ویژه کارشناسان مراکز مشاوره و سبک زندگی همزمان با اولین دوره آموزشی کارشناسان مراکز بهداشت و درمان دانشگاه‌های کشور...چهارشنبه، ۴ مرداد ۱۴۰۲

هفته سلامت گرامی باد

سلامت برای همه با پزشکی خانواده ، اردیبهشت 1402شنبه، ۹ اردی‌بهشت ۱۴۰۲

مسابقه ایده های برتر برای مسائل خوابگاه

هفته خوابگاه ها گرامی باد، اردیبهشت 1402شنبه، ۹ اردی‌بهشت ۱۴۰۲