سرپرست مرکز مشاوره و بهداشت دانشجویی

سمت سازمانی:  رئیس مرکز مشاوره و بهداشت

نام و نام خانوادگی : ملاحت امانی 

مدرک تحصیلی: دکتری – روانشناسی 

شماره تماس مستقیم : ۳۲۲۰۱۲۱۰

شماره تماس داخلی : ۱۲۱۰

فکس :-

پست الکترونیکm.amani@ub.ac.ir

مکان اسقرار واحدمرکز مشاوره و بهداشت دانشجویی

 

شرح وظایف:

 1. اجرای قوانین و بخشنامه های مربوط و نظارت بر حسن اجرای آنها.
 2. نظارت بر تهیه و ارسال گزارش های لازم به دفتر مرکزی مشاوره
 3. دعوت از متخصصان و جلب همکاری آنها به منظور تحقق اهداف پیش بینی شده و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت
 4. نظارت و ارزیابی کار مشاوران و کارشناسان مرکز
 5. شرکت در جلسات مربوط بر حسب ضرورت
 6. تشکیل جلسات با مشاورین و سایر اعضای دفتر به طور مداوم جهت تبادل نظر
 7. ارتباط مداوم و مستمر با بخش های مختلف دانشگاه به منظور ارائه پیشنهادات کارشناسی جهت کمک به رفع مشکلات دانشجویان و مراکز خارج از دانشگاه که به نحوی با دفتر مشاوره سنخیت کاری دارند
 8. برنامه ریزی و کوشش در جهت گسترش شعبات دفتر مشاوره در خوابگاه ها و دانشکده ها
 9. پیشنهاد بودجه سالانه مرکز به منظور در نظر گرفتن آن در بودجه عمومی دانشگاه و نظارت بر هزینه های مرکز
 10. مصاحبه علمی، تخصصی و حرفه ای مشاوران قبل از دعوت به کار آنها و تائید صلاحیت علمی، تخصصی و حرفه ای آنها
 11.  نظارت مستمر و مداوم بر نحوه فعالیت مشاوران، مددکاران و روانپزشکان
 12. ارزیابی رضایت مراجعان از عملکرد مشاوران
 13. بررسی و کنترل گزارش کار مشاوران،  روانشناسان، مددکاران و روانپزشکان مرکز به صورت ماهانه
 14. نظارت و پیگیری اجرای مصوبات، بخشنامه ها و اطلاعیه ها
 15. ارزیابی عملکرد مشاوران و سایر شاغلین در دفتر مشاوره