آموزش و پژوهش

واحد آمـوزش و پژوهـش:

اجرای طرح­ها و برنامه­ های آموزشی از جمله کارگاه­ های ویژه دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه جهت ارتقاء آگاهی، دانش و مهارت ازوظایف این واحد می ­باشد.